CIMITEC és un centre de recerca i transferència tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona dedicat a obtenir solucions innovadores i a mida per a sistemes de comunicacions. Format per doctors, enginyers i tècnics amb un alt grau d’especialització, CIMITEC aplica la seva tecnologia basada en el anomenats Metamaterials en els següents camps:  

COMPONENTS AVANÇATS DE COMUNICACIONS
Disseny a mida de filtres, acobladors, divisors de potència, i altres components RF/microones. Dimensions compactes, multibanda i altes prestacions, per a aplicació en tecnologies com UWB, WiFi o RADAR.

D'altra banda, treballem en el desenvolupament d'algoritmes basats en tècniques de Space Mapping per a la síntesi automatitzada de components. El disseny de línies de transmissió artificials basades en metamaterials requereix d’un cert temps de cara a obtenir les característiques desitjades en cada cas, a causa de l’alt nombre de paràmetres controlables. La síntesi d’aquests element mitjançant tècniques com Space Mapping permet reduir aquest temps de disseny i obtenir components més eficients.NOVES ETIQUETES I ANTENES DE LECTORS PER SISTEMES DE IDENTIFICACIÓ PER RADIOFREQÜÈNCIA (RFID)
CIMITEC desenvolupa antenes miniaturitzades i multibanda per a aplicacions RFID en bandes UHF i microones, a més de treballar en el desenvolupament de tags capaços d’operar amb bones prestacions sobre entorns adversos, com són objectes metàl·lics. 
CIMITEC ha desenvolupat un dispositiu de confinament de camp per a la seva aplicació com a antena de camp proper per a aplicacions RFID. Gràcies a aquest dispositiu és possible implementar punts de cobrament UHF-RFID en establiments de moda, ja que tan sols permet la lectura d'etiquetes situades dins de la seva àrea de cobertura, evitant així "falses lectures". Així doncs, les etiquetes UHF-RFID podrien substituir els codis de barres, agilitzant els processos logístics i de cobrament en el sector moda-tèxtil. Aquesta tecnologia es utilitzar també en altres aplicacions com el control d'accesos o d'estocs, entre d'altres
Es disposa d’un sistema de mesura totalment flexible per a la caracterització i prova de les antenes i els tags.

CHIPLESS RFID: Sistemes d'identificació sense xip
Les etiquetes RFID convencionals incorporen un circuit integrat (xip) que fa augmentar el seu preu. Per a alguns productes aquest fet no suposa un sobrecost important, però per a etiquetar objectes de baix cost, que en molts casos també pot resultar interessant traçar, el preu d’una etiqueta amb xip resulta massa elevat. És per això que s’han desenvolupat sistemes d’identificació on no s’incorpora aquest circuit integrat, els quals, tot i que tenen limitacions respecte a la tecnologia UHF-RFID, poden cobrir determinades necessitats. CIMITEC-UAB presenta una tecnologia Chipless RFID de proximitat, o camp proper (Near-field Chipless RFID) que permet obtenir etiquetes amb un nombre elevat de bits i de baix cost per a diferents aplicacions:
- Identificació i seguretat documental: Traçabilitat i verificació de documents especials en els que s’ha de fer servir suport físic (paper certificat, actes notarials, paper corporatiu, receptes mèdiques, acreditacions, material electoral...)
- Smart Packaging: Empaquetament d’elements de baix cost que requereixen control de traçabilitat, com alguns tipus de medicaments. També per a establir sistemes de control en la gestió de residus.
- Sistemes industrials: Per les seves característiques, la tecnologia també pot ser emprada com a sistema de codificació i sensors de posició de maquinària, elevadors...NOUS SENSORS DE MICROONES BASATS EN ESTRUCTURES METAMATERIAL
Les estructures basades en metamaterials també es poden aplicar per a dispositius sensors. CIMITEC-UAB treballa en el desenvolupament d’elements per a sensors de posició, rotació i velocitat basats en la modificació de la simetria d’aquestes estructures metamaterial.
Aquest tipus de sensors resulta de gran interès per a aplicacions espacials. CIMITEC desenvolupa conjuntament amb el iTEAM de la Universitat Politècnica de València i l'empresa EMXYS un sensor de velocitat angular per al posicionament de satèl·lits.
També desenvolupem sensors per a la caracterització dielèctrica de materials. Aquests permeten la obtenció de les característiques d'un determinat material o substància a partir de la seva resposta en freqüència. Aquesta tecnologia pot tenir aplicacions destacades en àmbits com el de salut, ja que es podrien desenvolupar sistemes orientats a l'anàlisi sanguini o d'orina, entre d'altres.